THÔNG BÁO MỜI HỌP HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ ĐỊNH KỲ LẦN 2

( 25/12/2016 18:17 )

CÔNG TY CỔ PHẦN

DVTM & DL DOANH SINH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

        

 

Số : ........./TBMH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Ninh Bình, ngày ….. tháng 12 năm 2016             

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỊNH KỲ

(LẦN 2)

 

Căn cứ các điều 152, 153 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh trân trọng kính mời:

1. Ông Bùi Đức Thịnh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh.

Số điện thoại: 0982 931 980.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 38A, ngõ 52, đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ liên lạc đã thông báo với công ty: Số nhà 08, ngõ 52, đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (Theo thông báo ngày 24 tháng 11 năm 2016 của ông Thịnh với Công ty)

2. Ông Phạm Văn Hạ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh.

Số điện thoại: 0126 2732 722.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 20 (57 mới), Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ liên lạc đã đăng ký với công ty: Tổ 20 (57 mới), Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Tham gia phiên họp định kỳ quý IV năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh. Cụ thể như sau:

1. Thời gian họp

Thời gian họp là 01 ngày làm việc, bắt đầu từ 8h30, thứ , ngày 29 tháng 12 năm 2016.

2. Địa điểm

Văn phòng Công ty, Khu du lịch sinh thái Vườn chim Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

3. Chương trình,  các vấn đề thảo luận và quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị

- Thảo luận về yêu cầu của ông Bùi Đức Thịnh đề nghị Công ty và Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình (Hiện Tòa án đang tạm đình chỉ giải quyết việc kinh doanh thương mại) xem xét hủy bỏ Nghị quyết 06 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh và Nghị Quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh;

- Quyết định có triệu tập hay không triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh để xem xét có hủy bỏ hay không hủy bỏ Nghị quyết 06 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh và Nghị Quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 14 tháng 7 năm 2016 của của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh (Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

- Thảo luận về chủ trương xây dựng và ban hành Điều lệ của Công ty theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội (Điều lệ thay thế Điều lệ cũ của Công ty);

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường nếu Hội đồng quản trị quyết định triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh.

4. Tài liệu sử dụng tại cuộc họp Hội đồng quản trị

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

- Phiếu biểu quyết của Thành viên Hôi đồng quản trị (có thể gửi đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử).

- Văn bản của ông Bùi Đức Thịnh đề nghị Công ty xem xét hủy bỏ Nghị quyết 06 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh và Nghị Quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh (Vì ông Bùi Đức Thịnh đã có văn bản này nên chỉ gửi văn bản này cho ông Phạm Văn Hạ);

- Quyết định tạm đình chỉ giải quyết việc kinh doanh thương mại của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình (bản photo).

5. Dự kiến chương trình và nội dung tài liệu về cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường (nếu Hội đồng quản trị quyết định triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường)

- Dự kiến chương trình cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường:

+ Chủ tọa tuyên bố lý do và thông báo về kết quả triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường;

+ Chủ tọa thông báo về nội dung cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường: Xem xét có hủy bỏ hay không hủy bỏ Nghị quyết 06 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh và Nghị Quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 14 tháng 7 năm 2016 của của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh;

+ Chủ tọa điều hành các đại biểu bàn bạc và thảo luận;

+ Các đại biểu bàn bạc và thảo luận;

+ Các đại biểu bỏ phiếu biểu quyết;

+ Kiểm phiếu và công bố biên bản kiểm phiếu;

+ Chủ tọa công bố nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông;

+ Chụp ảnh lưu niệm và bế mạc.

- Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường là các tài liệu quy định tại mục 5 của Thông báo này và Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh.

Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để cuộc họp đạt kết quả.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-       Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm công chất (để lên lịch họp);

-       Ông Bùi Đức Thịnh;

-       Ông Phạm Văn Hạ;

-       Trang thông tin điện tử của công ty - http://www.vuonchimthungnham.com (để đăng tải và thông báo);

-       Phòng Hành chính - Nhân sự (để cử thư ký và phục vụ cuộc họp);

-       Lưu: VT, HSCV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Công Chất

Share Post
 • Thung Nham - thắng cảnh yên ả ở Ninh Bình

  Nằm trong quần thể danh thắng Tràng An nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình, nhưng chỉ vài năm trở lại đây, vườn chim Thung Nham mới được khách phương xa biết đến nhiều.

 • MÙA CƯỚI NÀY SAO BẠN KHÔNG CHỌN THUNG NHAM?

  Mùa cưới. Cái mùa thật lỳ lạ. Về thời gian, nó thường bắt đầu khi tiết trời se lạnh, thường khoảng tháng chín tháng mười âm lịch, nhưng rõ nhất là tháng mười hai. Lúc này, cái rét đầu đông vừa đủ khiến cho những con tim khao khát yêu thương tìm đến nhau, sưởi ấm cho nhau như một lẽ tự nhiên. Lúc này, mùa gặt cũng vừa tới. Cả một vụ chống trọi với bão dông, nắng lửa, với lụt lội, hạn hán, bây giờ là lúc người ta thanh thảnh thu hái thành quả lao động của mình. Nào quả ngon, trái ngọt, nào lúa vàng, cốm thơm…

 • Famtrip Khảo sát sản phẩm Du lịch dịch vụ Đắk Lắc

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại và Du Lịch Doanh Sinh – Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham đã tham gia Khảo sát sản phẩm Dịch vụ Du lịch được tổ chức theo kế hoạch số 6120/KH – UBND ngày 21/8/2015 của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắc về thúc đẩy Phát triển Du lịch từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2015.

 • Hội nghị các đài PTTH khu vực Sông Hồng

  Ngày 03/8, tại khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham, tỉnh Ninh Bình, Cụm thi đua số 3 - Đài PTTH các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2015 và hội thảo giới thiệu thiết bị công nghệ kỹ thuật phát thanh, truyền hình....

 • Trại hè Thung Nham 2015

  " Mùa hè năm nay các con sẽ làm gì ? " Đó là câu hỏi trăn chở của tất cả các bậc phụ huynh mỗi khi dịp hè đến. Khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham kết hợp với Cty TNHH MTV Dược Hậu Giang Travel, tổ chức trại hè 2015 cho các em thiếu nhi, đây là dịp để các em được vui chơi...

Lượt truy cập: 400961
Online: 3

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Ms Loan ( 0912.900.887 )
Ms Lanh ( 0915.872.886 )
Mr Quân ( 0963. 086. 555 )
 1. Nếu thắc mắc hãy liên hệ